UAB EUROVAISTINĖ lankytojų taisyklės

1.        Bendrosios nuostatos:

1.1.    UAB EUROVAISTINĖ lankytojų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato privalomo ir draudžiamo elgesio UAB EUROVAISTINĖ (toliau – Bendrovė) vaistinių patalpose taisykles, kurių privalo laikytis visi Bendrovės vaistinėse esantys asmenys, įskaitant, tačiau neapsiribojant vaistinių pirkėjai, darbuotojai, lankytojai, bei kiti atsakingi asmenys (toliau kartu – Lankytojai).

1.2.    Įeidamas į Bendrovės vaistinės patalpas Lankytojas sutinka ir įsipareigoja laikytis šių Taisyklių be atskiro patvirtinimo.

1.3.    Su šiomis Taisyklėmis vaistinės Lankytojai turi teisę susipažinti Bendrovės elektroninėje svetainėje www.eurovaistine.lt arba vaistinės patalpose esančioje skelbimų lentoje.

1.4.    Bendrovė pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles ir apie tokius pakeitimus įsipareigoja nedelsiant informuoti Lankytojus Taisyklių 1.3 punkte nustatyta tvarka.

 

2.        Lankytojai privalo:

2.1.    įeiti ir išeiti į vaistinę tik per tam skirtus įėjimus ir tik oficialiai skelbiamu vaistinės darbo laiku;

2.2.    laikytis vaistinės patalpose esančių prietaisų (pavyzdžiui, kraujospūdžio matuoklių) naudojimo instrukcijų;

2.3.    elgtis taip, kad nekiltų grėsmė aplinkiniams ir vaistinėje esančiam Bendrovės ir (ar) kitų Lankytojų turtui, o kilus tokiai grėsmei, nedelsiant informuoti vaistinės darbuotoją;

2.4.    laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, rankų higienos;

2.5.    laikytis taikytinų prekybos centro taisyklių, jeigu vaistinės patalpos yra prekybos centre;

2.6.    laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ir kitų nuorodų, esančių vaistinių patalpose;

2.7.    laikytis įprastų viešosios tvarkos ir geros moralės taisyklių, nepažeisti teisės aktų reikalavimų.

 

3.        Lankytojams draudžiama:

3.1.    patekti į administracines, sandėliavimo ir kitas tarnybines patalpas;

3.2.    gadinti, laužyti ar kitaip žaloti vaistinės patalpose esantį turtą, ardyti ar kitaip pažeisti prekių, už kurias neatsiskaityta, pakuotes;

3.3.    keisti prekių ar vaistinės įrangos išdėstymą;

3.4.    imtis bet kokių veiksmų, galinčių sukelti ar keliančių grėsmę prekių, įrangos ar žmonių saugumui;

3.5.    rūkyti, vartototi alkoholį ar kitas svaiginančias medžiagas vaistinės patalpose, taip pat vartoti maisto produktus, galinčius sugadinti vaistinės prekes;

3.6.    vaistinės patalpose važinėti paspirtukais, dviračiais, riedlentėmis ar riedžaiais, taip pat kitomis priemonėmis, bėgioti;

3.7.    į vaistinės patalpas įsinešti ginklus, medžiagas (pavyzdžiui, sprogiąsias, toksiškas, radioaktyviąsias), galinčias kelti pavojų asmenų ar turto saugumui;

3.8.    vaistinės patalpose dalinti Bendrovės nepatvirtintus lapelius, lankstinukus, skrajutes ar kitą informacinę ir (ar) reklaminę medžiagą, taip pat užsiimti reklamine ar agitacine veikla, parašų rinkimu;

3.9.    vaistinės patalpose fotografuoti ir (ar) filmuoti prekes, vaistinės darbuotojus ir (ar) Lankytojus, nebent laikomasi Taisyklių 4 skyriaus reikalavimų;

3.10. bet kokiomis formomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant skanuojant, užsirašant, fotografuojant, įrašant, užsirašant ir kt., atvirai ar slaptai ne asmeniniams tikslams rinkti ir kaupti komerciškai jautrią informaciją, įskaitant prekių kainas, kiekius, išdėstymą ir kt.

 

4.        Fotografavimas ir (ar) filmavimas vaistinės patalpose:

4.1.    Vaistinėje be išankstinio rašytinio vaistinės administracijos sutikimo draudžiama tiek atvirais, tiek slaptais būdais fotografuoti ar filmuoti prekes, vaistinės darbuotojus ir (ar) Lankytojus, bei viešai skelbti, publikuoti, platinti, parduoti ar kitaip perleisti tokiu būdu fotografuotą ir (ar) filmuotą medžiagą.

4.2.    Siekdamas gauti leidimą fotografuoti ir (ar) filmuoti vaistinės patalpose, Lankytojas privalo raštu pateikti prašymą Bendrovės administracijai užpildydant prašymo formą (pridedama) ir pateikiant ją vaistinės darbuotojui arba tiesiogiai vaistinės administracijai el. paštu [email protected].

4.3.    Vaistinės administracija sieks kuo greičiau, tačiau ne anksčiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėti Lankytojo pateiktą prašymą. Bendrovė sprendimą priima išimtinai savo nuožiūra.

 

5.        Atsakomybė už Taisyklių pažeidimus:

5.1.    Vaistinės darbuotojai turi teisę įspėti Lankytoją apie bet kokį esamą, galimą ar tikėtiną Taisyklių pažeidimą ir reikalauti Lankytojo nedelsiant nutraukti Taisykles pažeidžiančius veiksmus. Lankytojui atsisakius nutraukti Taisykles pažeidžiančius veiksmus, vaistinės darbuotojas turi teisę reikalauti Lankytoją apleisti vaistinės patalpas ir, prireikus, imtis kitų teisėtų priemonių siekiant užtikrinti tinkamą šių Taisyklių laikymąsi.

5.2.    Kai Lankytojas atlieka Taisyklių 3.9 ir 3.10 punktuose nustatytus draudimus, vaistinės darbuotojai turi teisę paprašyti Lankytojo pateikti vaistinės administracijos leidimą fotografuoti ir (ar) filmuoti arba paaiškinti, kokiais tikslais yra renkama komerciškai jautri informacija. Įvertinus, kad Lankytojas atlieka šių Taisyklių uždraustus veiksmus, reikalauti, sunaikinti fotografijas ir (ar) vaizdo įrašą bei reikalauti Lankytoją apleisti vaistinės patalpas.

5.3.    Kai Lankytojo elgesys kelia grėsmę vaistinės patalpose esančio turto ir (ar) asmenų saugumui, vaistinės darbuotojas apie tai praneša teisėsaugos institucijoms.