preloader

Prašome palaukti

Visos Prekės
Visos Prekės

Internetinės vaistinės taisyklės

Galioja nuo 2022-09-07


1.         PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.       EUROVAISTINĖ internete arba – Elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.eurovaistine.lt.

1.2.       Pardavėjas – AZETA VAISTINĖ,UAB, registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 16, LT-03159 Vilnius, juridinio asmens kodas 305627643, PVM mokėtojo kodas LT100013422010.

1.3.       Jūs / Pirkėjas – klientas, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

1.4.       Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Kaip tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys, aprašyta Privatumo pranešime.

1.5.       Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.6.       Taisyklės – šios EUROVAISTINĖS internete elektroninės parduotuvės www.eurovaistine.lt naudojimosi taisyklės.

1.7.       Vaistinė – bet kuri AZETA VAISTINĖ, UAB valdoma vaistinė.

1.8.       Lojalumo programa – EUROVAISTINĖS kortelė, pagal kurią Jūs galite gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus Pardavėjo Vaistinėse ir EUROVAISTINĖ internete Lojalumo klubo taisyklėse nustatyta tvarka.

1.9.    Farmacijos specialisto konsultacija – farmacijos  specialisto ryšio priemonėmis teikiama farmacinė paslauga, apimanti vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą pirkėjui bei atitinkanti 2007 m. birželio 15 d Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos „Geros vaistinių praktikos nuostatų“ reikalavimus.

1.10.    Privatumo pranešimas – Privatumo pranešimas, kuris apibrėžia Jūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

1.11.    Prekės – EUROVAISTINĖS internete parduodamos prekės.

1.12.    EUROVAISTINĖS internete paskyra / Paskyra – elektroninėje parduotuvėje www.eurovaistine.lt sukurta bei Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra.

 

2.           BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.       Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į Pirkėjus, perkančius Prekes arba paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.  Elektroninėje parduotuvėje užsisakyti vaistinių preparatų negali juridiniai asmenys, turintys farmacinės veiklos licenciją arba asmens sveikatos priežiūros licenciją.

2.2.       Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi EUROVAISTINĖS internete elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3.       Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo pranešimu ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Pranešimu ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių ir / ar Pranešimo, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis bei Pranešimu visa apimtimi.

2.4.       Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir Pranešimu, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5.       Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.6.       Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis ir Pranešimu susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

2.7.       Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.8.       Atsižvelgdamas į Taisyklių 2.1. punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius užsakymus. T. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninės prekybos požiūriu neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgdamas į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keliais per santykinai trumpą laiką pateikiamais užsakymais) ir (arba) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

2.9.    Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

 

3.          REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1.       Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), gali vienu iš nurodytų būdų:

3.1.1.  pirkti be registracijos;

3.1.2.  susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Nuo 2021-12-01 datos pirkėjai susikūrę vartotojo paskyrą tampa Lojalumo klubo nariais, o visi jau esami registruoti vartotojai gali savo vartotojo paskyroje išreikšti sutikimą tapti Lojalumo klubo nariais, kaip tai numatyta EUROVAISTINĖ internete klubo taisyklėse.

3.3.       Tuo atveju, jeigu pirkėjas užsiregistruoja Elektroninėje parduotuvėje, jis įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją paskambindamas telefono numeriu 8 5 260 2200 arba išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu [email protected].

3.4.       Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.5.       Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją. Tuo atveju, jei Pirkėjas, kuris yra ir EUROVAISTINĖ lojalumo klubo narys, pateikia prašymą panaikinti jo paskyrą – naikinama ne tik Pirkėjo registruota paskyra, bet ir narystė Lojalumo klube. 

 

4.           PREKIŲ UŽSAKYMAS

4.1.       Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros, pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją arba pateikti užsakymą telefonu. Jeigu Pirkėjas iki užsisakydamas prekių nėra užpildęs Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje esančios anketos „Mano duomenys“, užsakymui priimti būtinus duomenis jis privalo pateikti prieš galutinai patvirtindamas prekių užsakymą.

4.2.       Elektroninėje parduotuvėje pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, o vaistinių preparatų pirkimo atveju dar ir pasinaudojęs farmacine paslauga nuotolinio ryšio priemonėmis, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, užsakymo įvykdymo sąlygomis bei kita jam pateikta papildoma informacija, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, išskyrus Taisyklių 5 dalyje nurodytas išimtis.

4.3.       Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. Apie užsakymo vykdymo pradžią Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku.

 

5.           VAISTINIŲ PREPARATŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ ĮSIGYJIMAS NUOTOLINIU BŪDU

5.1.      Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjai gali įsigyti receptinių ir nereceptinių vaistinių preparatų, kompensuojamųjų medicinos priemonių. 

5.2.      Jeigu Elektroninėje parduotuvėje suformuotame Pirkėjo prekių krepšelyje yra nereceptiniai vaistiniai preparatai - juos nuotoliniu būdu Pirkėjas gali įsigyti, t. y. pirkimo pardavimo sutartis bus laikoma sudaryta  tik po to, kai Pardavėjo farmacijos specialistas nuotolinio ryšio priemonėmis suteiks Pirkėjui farmacinę paslaugą. Ši paslauga Pirkėjui suteikiama po to, kai jis pabaigia formuoti prekių krepšelį bei susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su kiekvieno iš krepšelyje esančio nereceptinio vaistinio preparato informaciniu lapeliu.

5.3.      Klientui farmacinė paslauga, prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, kai prekių krepšelyje yra bent vienas nereceptinis vaistinis preparatas, gali būti suteikiama:

5.3.1.   Farmacijos specialistui aiškiai ir suprantamai komunikuojant telefonu, kaip tai nurodyta 5.4 punkte.

5.3.2.   Farmacijos specialistui aiškiai ir suprantamai komunikuojant susirašinėjimo lange internetinio pokalbio metu, kaip tai nurodyta 5.4 punkte.

5.4.       Farmacijos specialisto konsultacija, kai prekių krepšelyje yra bent vienas nereceptinis vaistinis preparatas, yra teikiama Pirkėjo nurodytu telefono numeriu darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Telefonu teikiama farmacijos specialisto konsultacija yra įrašoma ir saugoma vadovaujantis Privatumo pranešime nurodytais terminais. Farmacijos specialisto konsultacija taip pat gali būti suteikiama susirašinėjimo lange internetinio pokalbio metu (pokalbį inicijuoti gali tik pats Pirkėjas) darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. susirašinėjimo lange Internetinio pokalbio metu teikiama farmacijos specialisto konsultacija yra saugoma vadovaujantis Privatumo pranešime nurodytais terminais.

5.5.      Pirkėjui pageidaujant įsigyti nereceptinius vaistinius preparatus, tačiau Pirkėjui nesutinkant, kad farmacijos specialisto konsultacija telefonu būtų įrašyta, saugoma, teikiama, arba atsisakius vaistinio preparato farmacijos specialisto konsultacijos metu, Pirkėjui neinicijavus farmacijos specialisto konsultacijos susirašinėjimo lange internetinio pokalbio metu arba Pardavėjui negalint susisiekti Pirkėjo nurodytu telefono numeriu ilgiau nei 2 dienas (pirkėjui yra skambinama 3 kartus, papildomai, po kiekvieno neatsiliepto skambučio, atsiunčiame SMS žinutę su informacija, kaip Pirkėjas gali pats susisiekti su farmacijos specialistu), nereceptiniai vaistiniai preparatai iš Pirkėjo suformuoto prekių krepšelio Pirkėjo nurodytu adresu yra pašalinami. Tuo atveju, jei Pirkėjas yra atlikęs išankstinį apmokėjimą už pateiktą užsakymą, jo sumokėti pinigai už iš pirkinių krepšelio pašalintus nereceptinius vaistus grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas, kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų.

5.6.      Receptiniai vaistiniai preparatai ir kompensuojamosios medicinos priemonės Elektroninėje parduotuvėje gali būti Pirkėjams parduodami tik tuo atveju, kai Pirkėjai, turintys elektroninį receptą ir pasirinkę norimus receptinius vaistinius preparatus ir / ar kompensuojamąsias medicinos priemones Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos portale esveikata.lt yra nukreipiami į Elektroninę parduotuvę. Daugiau informacijos apie receptinių vaistų ir kompensuojamųjų medicinos priemonių įsigijimą rasite Elektroninės parduotuvės polapyje Receptiniai vaistai.

5.7.      Pirkėjui pageidaujant įsigyti receptinius vaistinius preparatus, farmacinė paslaugą jam suteikiama susirašinėjimo lange internetinio pokalbio metu su farmacijos specialistu (pokalbis gali būti inicijuojamas tiek paties pirkėjo, tiek farmacijos specialisto) darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Susirašinėjimo lange Internetinio pokalbio metu teikiama farmacijos specialisto konsultacija yra saugoma vadovaujantis Privatumo pranešime nurodytais terminais. Pirkėjui nesutinkant gauti farmacijos specialisto konsultaciją ar nesutinkant su jos įrašymu, receptiniai vaistiniai preparatai negali būti parduodami (išduodami).

5.8.      Jei Pirkėjas, perkantis receptinį vaistinį preparatą, įsigis ir nereceptinį vaistinį preparatą, su juo farmacijos specialistas papildomai susisieks ir 5.3. punkte nustatyta tvarka.   

5.9.      Asmenims iki 16 metų vaistai neparduodami;

5.10.    Asmenims iki 18 metų neparduodami nereceptiniai vaistai, turintys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio, antihistamininiai vaistiniai preparatai.

5.11.    Pirkėjas vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų gali įsigyti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui. Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Pirkėjas pirkdamas vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg.

 

6.           PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

6.1.       Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2.       Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina, išskyrus Taisyklių 6.3. punkte numatytą išimtį. Prekių kainos ir taikomos akcijos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų ir taikomų akcijų Pardavėjo vaistinėse.

6.3.       Jeigu po užsakymo patvirtinimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, pasikeičia nustatyta didžiausia leistina vaistinio preparato kaina ir ji tampa mažesnė, nei užsakyme nurodyta prekės kaina, tokia prekė Vaistinėje parduodama pardavimo metu Vaistinėje galiojančia kaina.

6.4.        Už prekių atsiėmimo Pardavėjo vaistinėje, pristatymo per kurjerį ir / ar pristatymo į terminalą / paštomatą paslaugas taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

6.5.       Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

6.5.1.       apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai;

6.5.2.       apmokėjimas grynaisiais pinigais arba bankine mokėjimo kortele, priklausomai nuo to, kuris būdas yra galimas, sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu metu;

6.5.3.       išankstinis apmokėjimas mokėjimo kortele. Atsiskaityti galite VISA arba MASTERCARD kortelėmis. Atsiskaitymai kortele vykdomi tik jei kortelę išdavęs bankas dalyvauja saugių atsiskaitymų internetu programose (MasterCard SecureCode arba Verified by Visa). Suvedus kortelės duomenis Jūs galite būti nukreiptas į Jūsų kortelę išdavusio banko puslapį saugos kodo suvedimui, kuris reikalingas Jūsų tapatybės patvirtinimui. 

6.6.       Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekių perdavimo Pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu pateikiama Pirkėjui Pardavėjo išrašyta PVM sąskaita faktūra. Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

6.7.       Užsisakydamas arba pirkdamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas negali už prekes atsiskaityti draudimo bendrovių suteiktais negrynaisiais pinigais ir kitais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.

6.8.       Užregistravus EUROVAISTINĖS kortelę nuolaida nesuteikiama kitų akcijų prekėms, tačiau jos įskaičiuojamos į prekių kiekį, pradinio maitinimo kūdikių mišiniams iki 6 mėnesių, produktų rinkiniams, ir kitoms prekėms, įtrauktoms į UAB EUROVAISTINĖ patvirtintą sąrašą, kurį galite rasti Vaistinėje, bei prekėms, pažymėtoms „Gera kaina“, „TOP“ ir „E-PASIŪLYMAS“ . Nuolaidos nesumuojamos.

6.9.       Nepriklausomai nuo užsakymo dydžio, tūrio ir pristatymo būdo visiems užsakymams yra taikomas vienkartinis pakavimo mokestis 0,29 Eur. 

 

7.         PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

7.1.       Pirkėjas gali atsiimti prekes vienu iš žemiau nurodytų būdų:

7.1.1.  Atsiimant prekes pasirinktoje EUROVAISTINĖS vaistinėje;

7.1.2.  Atsiimant prekes pasirinktame paštomate (paslaugų teikėjų sąrašą rasite čia);

7.1.3.  Pirkėjo nurodytu adresu prekes pristatant kurjeriui (paslaugų teikėjų sąrašą rasite čia).

7.2.       Prekių pristatymo terminai, sąlygos ir įkainiai nurodyti Prekių pristatymo taisyklėse.

7.3.       Prekės iš EUROVAISTINĖS vaistinės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo patvirtinimo, kad užsakytas prekių krepšelis jau yra pristatytas į Vaistinę ir jį galima atsiimti.

7.4.       Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.5.       Prekės, kurios Pirkėjui pristatomos į paštomatą, gali būti atsiimamos visą parą. Prekės iš terminalo turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per paštomatų operatoriaus nurodytą saugojimo terminą. Kai siunta pristatoma į kliento pasirinktą terminalą, jis yra informuojamas trumpąja SMS žinute ir el. laišku, kurioje yra kodai, skirti atsiimti siuntą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekes atsiimtas kito asmens kuriam pirkėjas perdavė užsakymo atsiėmimo kodus. Pirkėjas, atskleisdamas paštomato durelių kodą arba kitus duomenis, susijusius su užsakymu kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui

7.6.        Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus (jei taikoma), turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį - prekių pakuotes, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą Pardavėjo atstovo akivaizdoje. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su Pardavėjo atstovu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos pilnos komplektacijos ir nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje.

7.7.         Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per Prekių Pristatymo taisyklėse nustatytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

7.8.         Pristatymas į paštomatą negalimas jei:

7.8.1.    prekių krepšelyje yra bent vienas vaistinis preparatas;

7.8.2.    prekių svoris arba tūris neatitinka maksimalaus nustatyto.

7.9.         Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku arba Pirkėjas neatsiima prekių iš pasirinktos Pardavėjo vaistinės ar paštomato per nustatytą terminą, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

7.10.       Pardavėjas pasilieka teisę apriboti atsiėmimo taškų pasirinkimą tam tikroms prekių kategorijoms esant kritinei oro temperatūrai ar kitais atvejais.

7.10.1.    Siuntos taip pat pristatomos ir į Kuršių Neriją! Papildomai neapmokestinama.

 

8.           SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

8.1.     Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:

8.1.1.  Vaistinių preparatų;

8.1.2.  kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

8.1.3.  kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekė prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

8.1.4.  kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

8.2.      Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės, elektronikos prietaisų atveju – prekė neveikia, veikia netinkamai ar yra kitų prekių kokybės trūkumų. Prekės, kurios turi galiojimo terminą, EUROVAISTINĖJE internete yra parduodamos su ne trumpesniu, kaip 3 mėnesių galiojimo terminu.

8.3.       Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 8.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

8.3.1.      kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu [email protected], užpildydamas jam pateiktą sutarties atsisakymo formą; ir

8.3.2.      kuo greičiau, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 8.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 8.7. punkte numatytu būdu.

8.4.       Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

8.5.       Šių Taisyklių 8.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

8.6.       Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjams yra suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

8.7.       Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

8.7.1.  jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė vaistinėje, prekės grąžinamos toje pačioje Pardavėjo vaistinėje;

8.7.2.  jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjeris, Pirkėjo pasirinkimu prekės grąžinamos bet kurioje Pardavėjo vaistinėje;

8.7.3.  Pirkėjui pageidaujant prekes grąžinti paštu ar per kurjerį, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu 8 5 260 2200.

8.8.       Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami:

8.8.1.  jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą ar mokėjimo kortele (VISA arba MASTERCARD), už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjui metu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.

8.9.       Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos per kurjerį, t. y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.

 

9.          ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1.  Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Privatumo pranešimu, kuris skelbiamas interneto puslapyje www.eurovaistine.lt.

 

10.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2.    Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

10.3.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.4.    Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu 8 5 260 2200 darbo dienomis nuo 9-18 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.

10.5.    Kilus problemoms dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos, kreipkitės el. paštu [email protected]. Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/.