preloader

Prašome palaukti

E-vaistinės klientų aptarnavimas 8 5 260 2200

Taisyklės

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

 

1.    PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.    Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.eurovaistine.lt.

1.2.    Pardavėjas – UAB EUROVAISTINĖ, buveinės adresas: Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, juridinio asmens kodas 124446859, PVM mokėtojo kodas LT244468515, ir kiti tretieji asmenys, siūlantys įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje, jeigu tokie tretieji asmenys yra aiškiai nurodyti prekių įsigijimo momentu.

1.3.    Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

1.4.    Administratorius – šią Elektroninę parduotuvę administruojanti UAB „Azeta“, kurios buveinės adresas yra Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, juridinio asmens kodas 303121266, PVM mokėtojo kodas LT100008000915.

1.5.    Asmens duomenys – duomenys, kurie nurodyti Eurovaistinės internete privatumo pranešime.

1.6.    Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.7.    Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės www.eurovaistine.lt naudojimosi taisyklės.

1.8.    Vaistinė – bet kuri UAB EUROVAISTINĖ valdoma vaistinė.

1.9.     Farmacijos specialisto konsultacija – farmacijos  specialisto ryšio priemonėmis teikiama farmacinė paslauga, apimanti nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą pirkėjui bei atitinkanti 2007 m. birželio 15 d Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos „Geros vaistinių praktikos nuostatų“ reikalavimus.

1.10. Pranešimas – UAB EUROVAISTINĖ Eurovaistinės internete privatumo pranešimas.

 

2.    BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.    Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes arba paslaugas (toliau – prekes) asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.

2.2.    Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3.    Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir Pranešimu ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Pranešimu ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių ir / ar Pranešimo, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis bei Pranešimu visa apimtimi.

2.4.    Administratorius ir / arba Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir Pranešimu, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5.    Administratorius patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis, kaip tarpininkas, yra įgaliotas Elektroninėje parduotuvėje organizuoti ir vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių užsakymą, prekybą, teikti Pirkėjui su tokių prekių užsakymu ir prekyba susijusias paslaugas bei kitas paslaugas, kaip tai yra nurodyta Taisyklėse.

2.6.    Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.7.    Administratorius pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis ir Pranešimu susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

2.8.    Administratorius turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

2.9.    Administratorius turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.10.    Atsižvelgdamas į Taisyklių 2.1. punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Administratorius pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius užsakymus. T. y. Administratorius turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninės prekybos požiūriu neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgdamas į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keliais per santykinai trumpą laiką pateikiamais užsakymais) ir (arba) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

2.11. Asmenims iki 16 metų vaistai neparduodami;

2.12. Asmenims iki 18 metų neparduodami nereceptiniai vaistai, turintys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio, antihistamininiai vaistiniai preparatai.

2.13.    Pirkėjas vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų gali įsigyti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui. Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Pirkėjas pirkdamas vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg.

2.14.     Administratorius gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2.15. Pirkėjo Asmens duomenų Valdytojas yra Pardavėjas. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi Pranešime nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

 

3.    REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1.    Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), gali vienu iš nurodytų būdų:

3.1.1. pirkti be registracijos;

3.1.2.  susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga.  Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.3.    Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių be registracijos Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, o perkant su pasirinkus pristatymą nurodytu adresu – ir gyvenvietę, gatvę, namo/buto numerį, pašto kodą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Administratoriui ir Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių.

3.4.    Tuo atveju, jeigu pirkėjas užsiregistruoja Elektroninėje parduotuvėje, jis įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Administratorius šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Administratorių paskambindamas telefono numeriu 8 5 260 2200 arba išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu [email protected].

3.5.    Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Administratorius ir Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.6.    Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Administratoriui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas gali užsisakyti prekių tik naudodamasis pirkimo be registracija funkcija.

 

4.    PREKIŲ UŽSAKYMAS

4.1.    Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją. Jeigu Pirkėjas iki užsisakydamas prekių nėra užpildęs Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje esančios anketos „Mano duomenys”, užsakymui priimti būtinus duomenis jis privalo pateikti prieš galutinai patvirtindamas prekių užsakymą.

4.2.    Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas negali įsigyti vaistinių preparatų ir kitų prekių, parduodamų su gydytojo išrašytu receptu.

4.3. Jeigu Elektroninėje parduotuvėje suformuotame Pirkėjo prekių krepšelyje yra nereceptiniai vaistiniai preparatai, Klientui privalo būti suteikiama farmacinė paslauga prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas pageidauja ją gauti.

4.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, turi teisę atsisakyti farmacinės paslaugos. Pirkėjui atsisakius farmacinės paslaugos, jis yra supažindinamas su norimų įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų informaciniais lapeliais ir pateikti užsakymą gali tik tada, kai patvirtina, kad minėta informacija jam yra aiški ir suprantama. Pirkėjas, nurodęs, kad nepageidauja gauti farmacinės paslaugos, tačiau vėliau, atsiradus poreikiui ar turėdamas papildomų klausimų dėl nereceptinio vaistinio preparato vartojimo, gali ją gauti šių Taisyklių 4.6. punkte nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjui, kuris nurodo, kad pageidauja gauti farmacinę paslaugą, ji bus suteikiama jo užsakyme nurodytu telefono numeriu su juo susisiekusio farmacijos specialisto.

4.6.     Farmacijosspecialisto konsultacija yra įrašoma ir saugoma vienerius metus (jei ji suteikiama nuotolinėmis ryšio priemonėmis) bei teikiama:

4.6.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas nurodė, kad pageidauja gauti farmacinę paslaugą – Pirkėjo nurodytu telefono numeriu darbo dienomis nuo 9 iki 19 val.

4.6.2. Tuo atveju, jei Pirkėjas nurodė, kad nepageidauja farmacinės paslaugos – Pirkėjui susisiekus su farmacijos specialistu tel. Nr. 8 5 260 2200, pasirinkus Elektroninės parduotuvės farmacijos specialisto konsultacija (spausti 2) darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

4.6.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirenka užsakymo atsiėmimą vaistinėje, farmacinė paslauga yra suteikiama vaistinėje užsakymo atsiėmimo metu. Jeigu klientas pageidauja, jam yra suteikiama galimybė Elektroninės parduotuvės nustatytu laiku susisiekti su farmacijos specialistu ryšio priemonėmis.

4.7. Pirkėjui nesutinkant, kad farmacijos specialisto konsultacija būtų įrašyta, saugoma arba atsisakius vaistinio preparato farmacijos specialisto konsultacijos metu arba Pardavėjui negalint susisiekti Pirkėjo nurodytu telefono numeriu ilgiau nei 2 dienas, jei Pirkėjas yra nurodęs, kad pageidauja gauti farmacinę paslaugą, nereceptiniai vaistiniai preparatai iš Pirkėjo suformuoto prekių krepšelio, jei pasirinktas užsakymo pristatymo būdas per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu, yra pašalinami.

4.8.  Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Administratoriaus pranešimą, kad Pirkėjo užsakymas pradėtas vykdyti.

4.7. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pateiktas. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

4.8. Vieno užsakymo pateikimo metu Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau kaip vieną to paties bendrinio pavadinimo (veikliosios medžiagos), farmacinės formos ir stiprumo nereceptinio vaistinio preparato pakuotę, nepriklausomai nuo to, kad jų gamintojai skirtingi. Pirkėjui užsisakius daugiau kaip vieną to paties bendrinio pavadinimo (veikliosios medžiagos), farmacinės formos ir stiprumo nereceptinio vaistinio preparato pakuotę, nepriklausomai nuo to, kad jų gamintojai skirtingi, farmacijos specialisto konsultacijos metu, tokių prekių kiekis bus sumažinamas pagal Pirkėjo pasirinkimą iki Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyto leistino kiekio.


 PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

5.1.       Prekių atsiėmimas pasirinktoje Pardavėjo vaistinėje:

5.1.1.       *Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti vaistinėje, o užsakymas patvirtinamas Darbo dieną iki 16 val., prekės į vaistinę pristatomos per 2 (dvi) Darbo dienas. Jeigu užsakymas patvirtinamas Darbo dieną po 16 val. arba ne Darbo dieną, prekės į vaistinę pristatomos per 3 (tris) Darbo dienas;

5.1.2.       Prekės, kurios Pirkėjui perduodamos vaistinėje, atsiimamos vaistinės darbo laiku. Pardavėjo Vaistinių darbo laikus galite rasti čia.

5.1.3.       Prekės iš vaistinės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo patvirtinimo, kad užsakytas prekių krepšelis jau yra pristatytas į vaistinę ir jį galima atsiimti. Pirkėjui neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo ir pardavimo sutartį, o per 14 dienų grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.1.4.       Jeigu užsakymo suma yra 10 Eur arba daugiau, neįskaitant pristatymo mokesčio, prekių pristatymas per į vaistinę yra nemokamas.

5.2.       Prekių atsiėmimas per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu:

5.2.1.       *Jeigu užsakymą Pirkėjui pristato kurjeris, o užsakymas patvirtinamas Darbo dieną iki 16 val., prekės Pirkėjui pristatomos per 2 (dvi) Darbo dienas arba šeštadienį. Jeigu užsakymas patvirtinamas Darbo dieną po 16 val. arba nedarbo dieną, prekės Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) Darbo dienas įskaitant šeštadienį. Siuntos šeštadieniais pristatomos tik didžiuosiuose miestuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus. Tikslią prekių pristatymo valandą kurjeris ir Pirkėjas suderina telefonu, kurjeriui paskambinus Pirkėjo nurodytu numeriu.

5.2.2.       Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą bei pageidaujamą pristatymo laiką ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

5.2.3.       Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį - prekių pakuotes, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje.

5.2.4.       Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Administratorius apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

5.2.5.       Jeigu užsakymo suma yra 35 Eur arba daugiau, neįskaitant pristatymo mokesčio, prekių pristatymas per kurjerį yra nemokamas.

5.3.       Prekių atsiėmimas pasirinktame terminale/paštomate:

5.3.1.       *Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti paštomate, o užsakymas patvirtinamas darbo dieną iki 16 val., prekės į kliento pasirinktą terminalą pristatomos per 2 (dvi) Darbo dienas arba šeštadienį. Siuntos šeštadieniais pristatomos tik didžiuosiuose miestuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys ir Šiauliai.  Jeigu užsakymas patvirtinamas Darbo dieną po 16 val. arba ne Darbo dieną, prekės į paštomatą pristatomos per 3 (tris) Darbo dienas;

5.3.2.       Prekių pristatymas visoje Lietuvoje vykdomas nuo 08:00 iki 20:00.

5.3.3.       Jeigu užsakymo suma yra 35 Eur arba daugiau, neįskaitant pristatymo mokesčio, prekių pristatymas per 2 (dvi) arba 3 (tris) darbo dienas į paštomatą yra nemokamas.

5.3.4.       Jeigu Pirkėjas pasirenka tos pačios dienos pristatymo paslaugą į paštomatą, o užsakymas patvirtinamas darbo dieną nuo 00:00 iki 11:00 val., prekės į kliento pasirinktą terminalą Vilniuje pristatomos tą pačią Darbo dieną. Jeigu užsakymas patvirtinamas Darbo dieną nuo 11:00 iki 00:00 val., prekės į paštomatą pristatomos kitą darbo dieną;

5.3.5.       Tos pačios dienos prekių pristatymas tik Vilniaus mieste vykdomas nuo 16:00 iki 20:00.

5.3.6.       Jeigu užsakymo suma yra 45 Eur arba daugiau, neįskaitant pristatymo mokesčio, prekių pristatymas vykdomas per tą pačią arba kitą darbo dieną į paštomatą  yra nemokamas.

5.3.7.       Prekės, kurios Pirkėjui pristatomos į paštomatą, atsiimamos visą parą. Prekės iš terminalo turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, nuo tos dienos kai kurjeris informuoja apie prekių pristatymą. Kai siunta pristatoma į kliento pasirinktą terminalą, trumpąja SMS žinute ir el. laišku, kurioje yra kodai, skirti atsiimti siuntą. Neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo ir pardavimo sutartį, o per 14 dienų grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.3.8.       Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo į paštomatą būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes ne vėliau kaip per 7 k. d. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekes atsiimtas kito asmens kuriam pirkėjas perdavė užsakymo atsiėmimo kodus. Pirkėjas, atskleisdamas paštomato durelių kodą arba kitus duomenis, susijusius su užsakymu kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3.9.       Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Administratorius apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

5.3.10.    Pristatymas į paštomatą negalimas jei prekių krepšelyje yra bent vienas vaistinis preparatas. Jei prekių svoris arba tūris neatitinka maksimalaus nustatyto. Leistinas maksimalus svoris - 30 kg. Leistinas maksimalus tūris - 0,02129 m³.  Paslauga galima tik iš anksto apmokėjus užsakymus išankstiniu apmokėjimu per elektroninės bankininkystės sistemą, debetine ar kreditine kortele (VISA arba MASTERCARD).

5.3.11.    Taip pat Pardavėjas pasilieka teisę apriboti pristatomų prekių sąrašą esant kritinei oro temperatūrai ar kitais atvejais.

5.3.12.    Siuntos taip pat pristatomos ir į į Kuršių Neriją! Papildomai neapmokestinama.

5.3.13.   Jeigu pasirinkote savo užsakymą atsiimti Omniva paštomate ir gavote SMS pranešimą, kad Jūsų siuntą sudaro daugiau nei 1 dėžė/siunta, Jūsų patogumui     rekomenduojame sulaukti iš kurjerio tiek SMS pranešimų apie pristatymą, kiek yra užsakymą sudarančių dėžių, ir vykti atsiimti visų vienu metu.

5.4.       Prekių atsiėmimas per Ziticity kurjerį:

5.4.1.       Užsakymų atsiėmimas per Ziticity kurjerį galimas tik Vilniaus mieste.

5.4.2.       Jeigu užsakymą Pirkėjui pristato Ziticity kurjeris, o užsakymas patvirtinamas

a) pristatome tą pačią dieną nuo 12:00 iki 16:00 val. arba nuo 18:00 iki 22:00 val., jeigu užsakymas patvirtintas darbo dienomis iki 09:00 val.;

b) pristatome tą pačią dieną nuo 18:00 iki 22:00 val., jeigu užsakymas patvirtintas darbo dienomis iki 15:00 val.;

c) pristatome tą pačią dieną nuo 18:00 iki 22:00 val., jeigu užsakymas patvirtintas šeštadienį iki 13:00 val.;

d) pristatome sekančią darbo dieną, jeigu užsakymas patvirtintas darbo dienomis (I-IV) nuo 16:00 iki 00:00 val.;

e) pristatome ŠEŠTADIENĮ, jeigu užsakymas patvirtintas penktadienį nuo 16:00 iki 00:00 val.;

f) pristatome artimiausią darbo dieną, jeigu užsakymas patvirtintas šeštadienį nuo14:00 iki 00:00 val. arba sekmadienį.

5.4.3.       Ziticity kurjeris Pirkėją informuoja apie pristatomą siuntą SMS žinute Pirkėjo užsakyme nurodytu numeriu.

5.4.4.       Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per Ziticity kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su Ziticity kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su Ziticity kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su Ziticity kurjeriu suderintu laiku, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju. Pardavėjas nutraukia pirkimo pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

5.4.5.       Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį - prekių pakuotes, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir informuoti Pardavėją prekių ir / ar užsakymo trūkumus šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas priima prekes ir nedelsiant neinformuoja Pardavėjo apie užsakymo ir / ar prekių trūkumus, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje.

5.4.6.       Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Administratorius apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

5.4.7.       Paslauga negalime, jei prekių svoris arba užsakymo, kurio pakavimui reikalingas dėžės dydis neatitinka maksimalaus nustatyto. Leistinas maksimalus svoris - 10 kg. Leistinas maksimalus tūris - 0,02129 m³

5.4.8.   Jei prekės yra pristatomos terminais, numatytais 5.4.2. punkto a), b) ir c) papunkčiuose numatytais terminais ir užsakymo suma yra 45 Eur arba daugiau, neįskaitant pristatymo mokesčio, prekių pristatymas per Ziticity kurjerį yra nemokamas.

5.4.9.   Jei prekės yra pristatomos terminais, numatytais 5.4.2. punkto d), e) ir f) papunkčiuose numatytais terminais ir užsakymo suma yra 35 Eur arba daugiau, neįskaitant pristatymo mokesčio, prekių pristatymas per Ziticity kurjerį yra nemokamas.

5.5.       Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo               banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.

 

6.    PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

6.1.    Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2.    Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina, išskyrus Taisyklių 6.3. punkte numatytą išimtį. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų Pardavėjo vaistinėse.

6.3.    Jeigu po užsakymo patvirtinimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, pasikeičia nustatyta didžiausia leistina prekės (nereceptinio vaistinio preparato) kaina ir ji tampa mažesnė, nei užsakyme nurodyta prekės kaina, tokia prekė vaistinėje parduodama pardavimo metu vaistinėje galiojančia kaina.

6.4. Už prekių atsiėmimo Pardavėjo vaistinėje paslaugą, už prekių pristatymo per kurjerį ir už prekių pristatymo per Ziticity kurjerį paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

6.5.    Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

6.5.1.    apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Bankai ir bankų filialai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte aprašomu būdu, nurodomi Elektroninėje parduotuvėje tvirtinant užsakymą. Naudojantis šiuo mokėjimo būdu mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui ir mokėjimo nurodymo suformavimo momento. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Už pasirinktus nereceptinius vaistinius preparatus sumokėti naudojantis elektroninės bankininkystės sistema Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei jis nepageidauja gauti farmacinės paslaugos ir yra susipažinęs su pageidaujamų įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų informaciniais lapeliais bei patvirtinęs, kad jie jam yra suprantami ir aiškūs. Pirkėjams, pageidaujantiems gauti farmacinę paslauga galimybės apmokėti užsakymą naudojantis elektronine bankininkyste nėra;

6.5.2.    apmokėjimas grynaisiais pinigais arba bankine mokėjimo kortele vaistinėje. Taip pat visose vaistinėse klientai gali atsiskaityti Eurovaistinės dovanų čekiu. Eurovaistinėse, esančiose PPC Akropolis, Pirkėjai gali atsiskaityti ir Akropolio dovanų čekiais. Dovanų čekiu galima padengti visą sumą arba jos dalį už neapmokėtą užsakymą.

6.5.3.    apmokėjimas bankine mokėjimo kortele kurjeriui ar Ziticity kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu metu.

6.5.4. išankstinis apmokėjimas mokėjimo kortele. Atsiskaityti galite VISA arba MASTERCARD kortelėmis. Atsiskaitymai kortele vykdomi tik jei kortelę išdavęs bankas dalyvauja saugių atsiskaitymų internetu programose (MasterCard SecureCode arba Verified by Visa). Suvedus kortelės duomenis Jūs galite būti nukreiptas į Jūsų kortelę išdavusio banko puslapį saugos kodo suvedimui, kuris reikalingas Jūsų tapatybės patvirtinimui. Už pasirinktus nereceptinius vaistinius preparatus sumokėti naudojantis išankstiniu apmokėjimu mokėjimo kortele Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei jis nepageidauja gauti farmacinės paslaugos ir yra susipažinęs su pageidaujamų įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų informaciniais lapeliais bei patvirtinęs, kad jie jam yra suprantami ir aiškūs. Pirkėjams, pageidaujantiems gauti farmacinę paslauga galimybės apmokėti išankstiniu apmokėjimu mokėjimo kortele nėra.

6.6.    Ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo prekių perdavimo Pirkėjui Administratorius Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu paštu pateikia Pirkėjui aktyviąją nuorodą, kuria Pirkėjas gali parsisiųsti jam Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

6.6.1.    Užsisakydamas arba pirkdamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas negali už prekes atsiskaityti draudimo bendrovių suteiktais negrynaisiais pinigais ir kitais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.

 

7.    SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

7.1.    Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui šių prekių:

7.1.1.    Vaistinių preparatų;

7.1.2.    kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

7.1.5.   kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

7.1.6.    kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

7.2.    Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

7.3.    Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 7.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

7.3.1.    ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu [email protected], užpildydamas sutarties atsisakymo formą (www.eurovaistine.lt/grazinimas) ir 

7.3.2.    ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 7.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 7.7. punkte numatytu būdu.

7.4.    Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

7.5.    Šių Taisyklių 7.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

7.6.    Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjams yra suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

7.7.    Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

7.7.1.    jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė vaistinėje, prekės grąžinamos toje pačioje Pardavėjo vaistinėje;

7.7.2.    jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjeris, Pirkėjo pasirinkimu prekės grąžinamos bet kurioje Pardavėjo vaistinėje;

7.7.3.    jeigu prekes Pirkėjas atsiėmė paštomate, Pirkėjo pasirinkimu prekės grąžinamos bet kurioje Pardavėjo vaistinėje;

7.7.4.    Pirkėjui pageidaujant prekes grąžinti paštu ar per kurjerį, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba klientų aptarnavimo telefonu 8 5 260 2200.

7.8.    Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami:

7.8.1.    jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais atsiimant prekes vaistinėje, Pirkėjo už prekes sumokėta suma grąžinama grynaisiais pinigais prekių grąžinimo metu;

7.8.2.    jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą ar mokėjimo kortele (VISA arba MASTERCARD), už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjui metu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.

7.9.    Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos per kurjerį, t. y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.

 

8.    SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

8.1.    Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas. Daugiau apie Elektroninėje parduotuvėje naudojamus slapukus ir slapukų politiką galite sužinoti čia .

 

9.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2.    Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

9.3.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4.     Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba klientų aptarnavimo telefonu 8 5 260 2200, darbo dienomis nuo 9-18 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.

9.5.  Kilus problemoms dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos, kreipkitės el. paštu [email protected]. Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu [email protected], tel. 8 526 26751, interneto svetainė www.vvtat.lt, jos Regiono priežiūros skyriui ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.